مهندسی آب دانشگاه اراک

وبلاگ بچه های مهندسی آب ورودی 86 دانشگاه اراک

دانلود مقالات ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران 2

بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدهای ذخیره ای با استفاده از مدل Hec-6 مطالعه موردی مخزن سد امیرکبیر

ارزیابی مقدار بار معلق در مخازن سدها با تفکیک دوره های زمانی خشک و تر (مطالعه موردی سد زاینده رود)

تاثیر طول و فاصله آبشکن بر الگوی آب شستگی

بررسی احتمال انتقال رخدادهای برست، بر روی ریپل ها

بررسی تجربی ارتفاع جریان چگال سه بعدی

ASSESSMENT OF POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON RECHARGE TO GROUNDWATER IN THE GRAND RIVER BASINو WITH VISUAL-HELP MODEL

تغییرات مورفولوژی رودخانه در محل ورود به دشت، مطالعه موردی رودخانه کارون

بررسی عوامل موثر بر برخی روابط تعیین کننده ضریب زبری

ارزیابی روشهای تجربی و منطقی در تعیین عرض و عمق رژیم رودخانه بغلان در حوزه کندوز افغانستان

بررسی پدیده میان برهای رودخانه ای در رودخانه های کارون و دز

ارزیابی روشهای زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارندگی توفانهای بزرگ حوضه آبریز سد دز

ارزیابی و تطبیق معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون

علاج بخشی و بهینه سازی سد انحرافی فجر بهبهان

علاج بخشی و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ مطالعه موردی : ایستگاه پمپاژ اصلی بنه باشت بهبهان

بررسی و مقایسه روابط موجود در زمینه شرایط آستانه حرکت

بررسی تاثیر شیب بر روی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالها و آبراهه های با شیب ملایم

مطالعه پارامترهای حاکم بر حرکت آلودگی به سفره آب زیرزمینی در گزینه های مختلف مدفن زباله

ارزیابی مدل بیلان حجمی اصلاح شده برای محاسبه مسافت پیشروی در آبیاری جویچه ای

تعیین شرایط هیدرولیکی مناسب انجام عملیات فلاشینگ رسوبات سد دز برای کاهش اثرات منفی آن در پایین دست با استفاده از مدل MIKE 11

بررسی مدل شکست سه بعدی 3D و روشهای پیش بینی شکست سدهای خاکی در تعیین حداکثر دبی خروجی و پارامترهای شکست

بررسی تاثیر اندرکنش مکانیکی-هیدرولیکی سنگ بر تونلهای آب بر تحت فشار با استفاده از روش عددی

تخمین آبشستگی در زیر خطوط لوله عبوری از مقطع عرضی رودخانه ها

مشکلات تعیین حریم رودخانه در نواحی پست مطالعه موردی : رودخانه حله

استفاده از شبکه های عصبی در ارزیابی کیفی رودخانه کرخه

شبیه سازی روابط متقابل منابع آب زیرزمینی و رودخانه_ مطالعه موردی رودخانه کرخه و آبخوان دشت دوسلق

بررسی رابطه دانه بندی رسوبات معلق با دبی جریان ( مطالعه موردی خوزستان )

پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های مرکب

مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه انتهایی پل با مقطع نیم دایره

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) جهت تخمین مقدار ضریب دبی در سرریزهای جانبی (همراه با کاهش دبی)

تعیین و شبیه سازی لایه بندی حرارتی در مخزن سد درودزن با استفاده از مدل HEC5-Q

امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش در مخازن سدها

تحلیل جریان همزمان از درون و روی سدهای پاره سنگی برای کنترل سیلاب

ترمیم و بهسازی سازه های بتنی با استفاده از مواد پلی اورتان (نمونه موردی پوشش و ترمیم بتن سازه سرریزوگالری سد علویان)

کاربرد تئوری آنتروپی و روش خوشه بندی c- میانگین در طراحی بهینه سامانه های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی

استفاده از شبکه عصبی جهت مدل نمودن سری زمانی غیر خطی بار معلق رودخانه ها

مدلسازی دو بعدی افت انرژی موج بر روی بسترهای ریزدانه

بررسی علل افزایش رقوم پایاب سد شهید عباسپور

بررسی عملکرد موج شکنهای سنگی در مقابل نیروهای امواج و زلزله

بررسی عوامل موثر بر میزان انتقال آلودگی و تعیین ضریب انتشار مولکولی در لاینرهای ماسه بنتونیتی

بررسی تاثیر عمق پایاب بر آشفتگی پایین دست جت های ریزشی

بررسی و مقایسه معادله ریاضی Lei در تراوش آب بداخل تونل

Estimation of groundwater recharge by rainfall and irrigation using inverse method

استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی (ANFIS) در تخمین ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز

تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف یک آبشکن

آنالیز تاثیرات منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کر توسط مدل WASP

مشکلات تعیین حریم رودخانه در نواحی پست مطالعه موردی : رودخانه حله

مدیریت کیفیت آب در رودخانه زرجوب گیلان : ارائه یک مدل رفع اختلاف غیرقطعی

تحلیل حساسیت پارامترهای ماشین های بردار پشتیبان در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها

بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب ماتینگ در رودخانه ها

تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از نوع جدید مدل رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی پیشخور و پسخور

بهینه سازی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان

بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در محل تلاقی رودخانه ها

شبیه سازی عددی جریان غیرماندگار سریع با شرط مرزی درونی با استفاده از روش MacCormak-TV D

مدل سازی پویایی سیستمها در مسائل غیر خطی طراحی سازه های هیدرولیکی

حل معادلات دو بعدی حاکم بر جریان کانالهای باز با استفاده از روش حجم های محدود

پیش بینی میزان دبی های ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs)

الگوی آبشستگی اطراف آب شکن ها

محاسبه نرخ فرسایش سواحل در رودخانه های شنی

بررسی نقش شاخه های فرعی در فرآیند فرسایش و رسوب گذاری در رودخانه ها با استفاده از مدل عددی

مدل سازی شکست سد، معرفی یک الگوریتم

ارزیابی روشهای پیرسون مسکویچ و جان سواپ و SMB در برآورد ارتفاع امواج منطقه امیرآباد

معرفی شاخصهای کیفی آبهای ساحلی

تاثیر فاصله پایه و تراز سنگ چین نسبت به بستر در پایداری سنگ چین اطراف پایه پل

کاربرد صافی های خود تمیز کن در سیستم های آبیاری تحت فشار (COANDA EFFECT SCREEN)

تحلیل عددی برخورد موج به دیواره به کمک تئوری فشار ضربه ای

بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه قره آغاج

بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه زاینده رود از سد تنظیمی زاینده رود تا سد انحرافی نکوآباد

رویکردهای مختلف در تبیین معادلات حاکم بر امواج سینماتیک و بررسی تاثیر عوامل نظیر رویکردهای مختلف، رو محاسباتی و شیب کف برفرآیند روندیابی سیلاب خروجی

اندرکنش امواج و موج شکن های ثابت شیبدار

یک جواب تحلیلی برای محاسبه پروفیل سطح آب در جریان های متغیر تدریجی

پیش بینی جریان کم با استفاده از تحلیل سری زمانی

پس پردازش توزیع هوای وارد شده از سطح جریان تندآب با استفاده از پارامترهای جریان محاسبه شده توسط نرم افزار NASIR

بررسی ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز- دریچه لبه تیز

تجارب مدلسازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکی

مقایسه دو مدل اینرسی صفر و موج جنبشی در مطالعه پیشروی جریان آب در آبیاری جویچه ای

بررسی رودخانه خشکه رود از سرشاخه های کارون علیا در زمان قبل و بعد از برداشت شن و ماسه از بستر آن

ضریب افت فشار اصطکاکی در جریانهای دو فازی آب و هوا درون مجازی بسته تحت فشار

تحلیل کارکرد مجتمع آبرسانی دزداران

طرح های تامین آب با روش پمپاژ در استان چهارمحال و بختیاری و ارزیابی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی آنها (مطالعه موردی: طرح های حاشیه زاینده رود)

بررسی سیستم حرکت آبهای سطحی شهر فارسان گامی در جهت مدیریت جامع شهری

اثر دانه بندی مصالح بر حداکثر عمق آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزیش آزاد

آنالیز 400 مورد زمین لغزش در سطح استان چهارمحال و بختیاری و بررسی تاثیر آبهای زیرزمینی بر سازندهای زمین شناسی و ایجاد زمین لغزش

تحلیل هیدرولیکی رودخانه ی یتیم گوجان با استفاده از مدل HEC-RAS

تغییر روش آبرسانی باغهای حاشیه زاینده رود از روش پمپاژ به ثقلی

بررسی مشخصات نوسانی جریان موج لخته ای در مجاری تحت فشار به روش پردازش تصاویر

مشاهدات زیست محیطی و بررسی پارامترهای فیزیکو شیمیایی بر روی رودخانه زاینده رود پایین (از زیر سد تا محدوده گلستان)

عدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگ

آنالیز نشت از پی خاکهای لایه دار با استفاده از روش المان محدود

بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آب شستگی موضعی

بررسی اثرات توسعه شهری بر افزایش رواناب (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه دارآباد-شمال شهر تهران)

بررسی میزان افت انرژی و الگوی جریان بر روی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار FLUENT

بررسی انواع جداسازی داده های مخدوش در نرم افزار WinADV و تاثیر آن بر تخمین پارامترهای جریان آشفته

بررسی آزمایشگاهی تغییرات تنش برشی در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانال قوسی

بررسی تاثیرات مدیریت فشار بر روی شاخص قابلیت اطمینان در شبکه های آبرسانی

بررسی تاثیر آبخور موج شکن شناور پانتونی تک بر نیروهای مهار آن با استفاده از مدل آزمایشگاهی

بررسی عد دی انتقال رسوب در مخزن سد آیدوغموش

بررسی عددی و غیر خطی بیشینه بالاآمدگی موج حول یک سازه دریایی چند ستونی ناشی از برخورد امواج جهت دار

بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر وضعیت آبخوان دشت سیرجان

بررسی افت کلی انرژی در سرریزهای پلکانی

بررسی امکان پذیری عملیات رسوب زدایی (Flushing) در مخزن سد پلرود با استفاده از مدل ResCon

بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس

منبع: http://www.riahi.blogsky.com

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۹ساعت ۱۳:۲۵ بعد از ظهر  توسط آب  |